چرا دبیرستان باقرالعلوم (ع) انتخاب ماست ؟ 
  مسئولین اداری و اجرایی