توجه

دانش آموزان گرامی

برای مشاهده سوال و کلید پاسخنامه روی درس کلیک کنید.

دقت نمائید فایل هابه صورتPDF می باشندو جهت مشاهده ی سوالات نیاز به نرم افزارAdobe acrobat reader دارید.


همچنین جهت مشاهده ی پاسخنامه امتحانات نهایی(دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده است) به سایت  www.aee.medu.ir   مراجعه نمایید .
 
 

 

 سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت دوم - خرداد ماه 1397                             

روز

تاريخ

دهـم

ریاضی/ تجربی

دهم انسانی

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

97/02/22

......

......

......

......

......

......

علوم اجتماعی

یکشنبه

97/02/23

......

......

......

......

......

گسسته

جغرافیا

دوشنبه

97/02/24

......

......

......

......

......

......

......

سه شنبه

97/02/25

......

......

......

......

......

شیمی

فلسفه

چهارشنبه

97/02/26

......

......

......

......

......

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

پنج شنبه

97/02/27

 

جمعه

97/02/28

 

شنبه

97/2/29

......

......

......

......

......

هندسه تحلیلی

ریاضی

یکشنبه

97/2/30

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

فارسی

سوال- پاسخنامه

فارسی

سوال- پاسخنامه

فارسی

......

......

دوشنبه

97/2/31

......

......

......

......

......

......

......

سه شنبه

97/3/1

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

سوال - پاسخ

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

معارف اسلامی

معارف اسلامی

چهارشنبه

97/3/2

نگارش

نگارش

انسان ومحیط زیست

انسان ومحیط زیست

انسان ومحیط زیست

......

تاریخ شناسی

پنج شنبه

97/3/3

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

97/3/4

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

97/3/5

ریاضی

عربی

حسابان

ریاضی

عربی

دیفرانسیل

عربی

یکشنبه

97/03/06

تفکر و سواد رسانه ای

تفکر و سواد رسانه ای

زمین شناسی

زمین شناسی

روانشناسی

......

......

دوشنبه

97/03/07

فارسی

فارسی

......

......

......

زبان فارسی

زبان فارسی

سه شنبه

97/03/08

­­­-

جامعه شناسی

آمار واحتمال

عربی

جامعه شناسی

......

......

چهارشنبه

97/03/09

زیست / هندسه

......

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

فلسفه

فیزیک

ادبیات فارسی

پنج شنبه

97/03/10

 

منطق

 

 

 

 

 

جمعه

97/03/11

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

97/03/12

فیزیک

ریاضی وآمار

فیزیک

فیزیک

ریاضی و آمار

سوال - کلید

......

......

یکشنبه

97/03/13

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

......

......

دوشنبه

97/03/14

ضربت خوردن حضرت علی(ع) - رحلت امام خمینی (ره)

سه شنبه

97/03/15

شب قدر - قیام خونین مردم پیشوا

چهارشنبه

97/03/16

شهادت حضرت علی(ع)

پنج شنبه

97/03/17

 

جمعه

97/03/18

روز قدس

شنبه

97/03/19

شیمی

تاریخ

شیمی

شیمی

تاریخ

......

......

یکشنبه

97/03/20

......

......

......

......

......

......

......

دوشنبه

97/03/21

عربی

علوم وفنون ادبی

هندسه

زیست

علوم وفنون ادبی

......

......

سه شنبه

97/03/22

......

اقتصاد

نگارش

نگارش

نگارش

......

......

چهارشنبه

97/03/23

جغرافیا - کلید 

جغرافیا - کلید

عربی

......

جغرافیا

......

****

 
 
 
 

  سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت اول  -  دی ماه 1396
 
 

روز

تاريخ

دهم ریاضی / تجربی

دهم انسانی

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

96/10/09

فیزیک

عربی

هندسه

زیست

عربی

معارف

معارف

یکشنبه

96/10/10

***

***

نگارش

نگارش

نگارش

***

***

دوشنبه

96/10/11

فارسی

فارسی

دین و زندگی 

 

تعلیمات دینی

***

عربی

سه شنبه

96/10/12

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

***

هندسه تحلیلی

***

چهارشنبه

96/10/13

تعلیمات دینی

سوال  -  پاسخ

تعلیمات دینی

سوال  -  پاسخ

شیمی

 

علوم و فنون ادبی

***

فلسفه

پنج شنبه

96/10/14

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/10/15

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

96/10/16

ریاضی

ریاضی و آمار

حسابان

ریاضی

ریاضی و آمار

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

یکشنبه

96/10/17

نگارش

نگارش

***

***

***

***

***

دوشنبه

96/10/18

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

عربی

عربی

تاریخ

***

تاریخ شناسی

سه شنبه

96/10/19

***

جامعه شناسی

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

شیمی

علوم اجتماعی

چهارشنبه

96/10/20

هندسه / زیست

علوم و فنون ادبی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

پنج شنبه

96/10/21

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/10/22

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

96/10/23

شیمی

اقتصاد

سوال-پاسخ

فیزیک

فیزیک

جغرافیا

سوال - پاسخ

فیزیک

ادبیات عمومی

یکشنبه

96/10/24

***

***

تاریخ معاصر

سوال - کلید

تاریخ معاصر

سوال - کلید

روانشناسی

***

***

دوشنبه

96/10/25

عربی

تاریخ

سوال - کلید

***

***

***

ادبیات عمومی

ریاضی

سه شنبه

96/10/26

***

***

فارسی

فارسی

فارسی

***

***

چهارشنبه

96/10/27

جغرافیای عمومی و استان

جغرافیای عمومی و استان

زمین شناسی

زمین شناسی

فلسفه

گسسته

جغرافیا

پنج شنبه

96/10/28

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

96/10/29

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

96/10/30

***

منطق

آمارواحتمال

***

جامعه شناسی

***

******

 
 
 

 سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت دوم -  خرداد ماه 1396

روز

تاريخ

دهـم

 ریاضی/ تجربی

دهم انسانی

سوم یاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

سه شنبه

96/3/2

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

-

-

چهار شنبه

96/3/3

-

-

-

-

دین و زندگی

دین و زندگی

پنج شنبه

96/3/4

زبان فارسی

عربی

جبرواحتمال

ادبیات فارسی

-

-

جمعه

96/3/5

 

 

 

 

 

 

شنبه

96/3/6

-

-

-

-

دیفرانسیل

عربی

یکشنبه

96/3/7

فیزیک

ریاضی - تجربی

زبان فارسی

فیزیک

فلسفه

-

-

دوشنبه

96/3/8

-

-

-

-

زبان فارسی

زبان فارسی

سه شنبه

96/3/9

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

ادبیات فارسی

ریاضی

-

-

چهار شنبه

96/3/10

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

-

-

فیزیک

ادبیات فارسی

پنج شنبه

96/3/11

-

جامعه شناسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

-

-

جمعه

96/3/12

 

 

 

 

 

 

شنبه

96/3/13

ریاضی

ریاضی و آمار

شیمی

تاریخ ایران و جهان

-

-

یکشنبه

96/3/14

رحلت امام خمینی (ره)

دوشنبه

96/3/15

قیام خونین مردم پیشوا

سه شنبه

96/3/16

شیمی

تاریخ ایران و جهان

هندسه

عربی

-

-

چهار شنبه

96/3/17

نگارش

-

-

-

-

-

پنج شنبه

96/3/18

-

علوم و فنون

-

جغرافیا

-

-

جمعه

96/3/19

 

 

 

 

-

-

شنبه

96/3/20

هندسه/زیست

اقتصاد

حسابان

زبان فارسی

-

-

یکشنبه

96/3/21

-

-

-

-

-

-

دوشنبه

96/3/22

عربی

منطق

عربی

آرایه ادبی

-

-

سه شنبه

96/3/23

-

نگارش

-

-

-

-

چهار شنبه

96/3/24

ضربت خوردن  امیرالمومنین حضرت علی(ع)

پنج شنبه

96/3/25

جغرافیای عمومی و استان

جغرافیای عمومی و استان

زبان فارسی

جامعه شناسی

-

-

جمعه

96/3/26

شهادت  امیرالمومنین حضرت علی(ع)

شنبه

96/3/27

 

 

 

 

-

-

یکشنبه

96/3/28

 

 

 

 

-

-

دوشنبه

96/3/29

 

 

 

 

-

-

 

 
 
 

 

    سوالات و پاسخنامه امتحانات نیم سال اول  -   دی ماه 1395   

روز

تاريخ

دهم ریاضی / تجربی

دهم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

95/10/04

ریاضی

عربی

هندسه

عربی

دین و زندگی

دین و زندگی

یکشنبه

95/10/05

***

***

***

***

***

***

دوشنبه

95/10/06

عربی

ریاضی و آمار

عربی

جغرافیا

***

ادبیات عمومی

سه شنبه

95/10/07

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

هندسه تحلیلی

***

چهارشنبه

95/10/08

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

دین و زندگی

دین و زندگی

***

تاریخ شناسی

پنج شنبه

95/10/09

 

 

 

 

 

 

جمعه

95/10/10

 

 

 

 

 

 

شنبه

95/10/11

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

حسابان

تاریخ ایران و جهان

دیفرانسیل

عربی

یکشنبه

95/10/12

نگارش

نگارش

زبان فارسی

***

***

***

دوشنبه

95/10/13

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

***

ادبیات فارسی

***

ریاضی

سه شنبه

95/10/14

***

منطق

مبانی کامپیوتر

ریاضی

گسسته

جغرافیا

چهارشنبه

95/1015

هندسه / زیست

علوم و فنون ادبی

شیمی

زبان فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

پنج شنبه

95/10/16

 

 

 

 

 

 

جمعه

95/10/17

 

 

 

 

 

 

شنبه

95/10/18

شیمی

اقتصاد

فیزیک

فلسفه و منطق

فیزیک

فلسفه

یکشنبه

95/10/19

***

***

تاریخ معاصر

آرایه ادبی

***

***

دوشنبه

95/10/20

زبان فارسی

زبان فارسی

***

روانشناسی

ادبیات عمومی

علوم اجتماعی

سه شنبه

95/10/21

***

***

جبرواحتمال

جامعه شناسی

***

***

چهارشنبه

95/10/22

جغرافیای عمومی و استان

جغرافیای عمومی و استان

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شیمی

ادبیات اختصاصی

پنج شنبه

95/10/23

 

 

 

 

 

 

جمعه

95/10/24

 

 

 

 

 

 

شنبه

95/10/25

***

جامعه شناسی

ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات

***

***

 
 
 

 
   سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت دوم  -   خرداد ماه 1395
 

روز

تاريخ

دوم ریاضی

دوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

25/2/95

دین و زندگی

دین و زندگی

***

***

1شنبه

26/2/95

***

***

شیمی

فلسفه

2شنبه

27/2/95

فیزیک

جامعه شناسی

***

***

3 شنبه

28/2/95

***

***

***

علوم اجتماعی

4 شنبه

29/2/95

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

هندسه تحلیلی

***

5 شنبه

30/2/95

***

***

***

ریاضی

جمعه

31/2/95

 

شنبه

1/3/95

ریاضی

تاریخ ایران و جهان

گسسته

تاریخ شناسی

1شنبه

2/3/95

ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

2شنبه

3/3/95

عربی

اقتصاد

***

***

3 شنبه

4/3/95

***

***

دین و زندگی

دین و زندگی

4شنبه

5/3/95

جغرافیا عمومی و استان

جغرافیا

***

***

5 شنبه

6/3/95

***

***

زبان فارسی

زبان فارسی

جمعه

7/3/95

 

شنبه

8/3/95

هندسه

عربی

***

***

1شنبه

9/3/95

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

دیفرانسیل

عربی

2شنبه

10/3/95

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

***

***

3 شنبه

11/3/95

***

***

فیزیک

ادبیات فارسی

4شنبه

12/3/95

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

5 شنبه

13/3/95

***

***

***

***

جمعه

14/3/95

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

شنبه

15/3/95

سالروز قیام خونین 15خرداد

1شنبه

16/3/95

شیمی

تاریخ ادبیات

***

***

2شنبه

17/3/95

***

***

***

جغرافیا

3 شنبه

18/3/95

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

 

 
 
 
 

 سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت اول                                                                                      دی ماه 1394

روز

تاريخ

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

94/10/05

***

***

***

***

دین و زندگی

دین وزندگی

1شنبه

94/10/06

***

***

***

***

***

***

2شنبه

94/10/07

***

***

***

***

شیمی

ریاضی

3 شنبه

94/10/08

ولادت حضرت رسول اکرم(ص)  - ولادت حضرت امام جعفرصادق(ع)

4 شنبه

94/10/09

زبان فارسی

جغرافیا

هندسه

زبان فارسی

گسسته

علوم اجتماعی

شنبه

94/10/12

ریاضی

تاریخ ادبیات

حسابان

تاریخ ایران و جهان

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

1شنبه

94/10/13

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

2شنبه

94/10/14

دین وزندگی

دین و زندگی

***

***

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 3 شنبه

94/10/15

***

***

دین وزندگی

دین وزندگی

***

***

4 شنبه

94/10/16

هندسه

تاریخ ایران و جهان

زبان فارسی

جامعه شناسی

زبان فارسی

ادبیات عمومی

شنبه

94/1019

شیمی

عربی

شیمی

فلسفه و منطق

هندسه تحلیلی

عربی

1شنبه

94/10/20

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

***

***

***

جغرافیا

2شنبه

94/10/21

جغرافیا

جامعه شناسی

جبرواحتمال

ادبیات فارسی

***

تاریخ شناسی

 3 شنبه

94/10/22

***

***

***

***

***

***

4 شنبه

94/10/23

ادبیات فارسی

زبان فارسی

ادبیات فارسی

جغرافیا

فیزیک

فلسفه

شنبه

94/10/26

فیزیک

اقتصاد

فیزیک

عربی

***

***

1شنبه

94/10/27

***

***

***

***

***

***

2شنبه

94/10/28

عربی

ادبیات فارسی

عربی

آرایه ادبی

***

***

 3 شنبه

94/10/29

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

تاریخ معاصر

ریاضی

***

***

4 شنبه

94/10/30

***

***

***

روانشناسی

***

***

شنبه

94/11/03

***

***

مبانی کامپیوتر

تاریخ ادبیات

***

***