مراسم ها و بزرگداشت ها  
   
  چرا دبیرستان باقرالعلوم (ع) انتخاب ماست ؟