چاپ خبر
دبیرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۵
تهیه کتب های آموزشی و جزوات دانش آموزان
بر اساس نیاز سنجی از دبیران و مسئولین آموزشی دبیرستان کتاب های مورد نیاز و جزواتی که برای دانش آموزان لازم است تهیه و توزیع گردید.
بر اساس نیاز سنجی از دبیران و مسئولین آموزشی دبیرستان کتاب های مورد نیاز و جزواتی که برای دانش آموزان لازم است تهیه و توزیع گردید.
انتهای پیام/.